Algemene voorwaarden

in relatie met de consument

TOEPASSING:
1.1.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Swinnen Wendy (hierna ook genoemd opdrachtnemer) en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers.
1.2.De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen op schriftelijke wijze van worden afgeweken.
 
BESTELLINGEN: Door de ondertekening van huidige overeenkomst verbindt de opdrachtgever zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien de opdrachtnemer akkoord ging met de wijze van facturering. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het herroepingsrecht van de consument bij verkoop op afstand.
 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER:
3.1. De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en dit binnen een redelijke termijn. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverbintenis’.
3.2. De opdrachtnemer verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.
 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER:
4.1. De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. Dit is onder meer het geval voor de stedenbouwkundige voorschriften, erfdienstbaarheden en aanverwanten, doch is deze algemene verplichting hiertoe geenszins beperkt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Indien de opdrachtgever wenst dat de opdrachtnemer deze verantwoordelijkheid op zich neemt, zal hiervoor een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het door Swinnen Wendy gehanteerde uurloon in regie bepaalt op 80,00 EUR/uur exclusief BTW, meer de gebruikelijke verplaatsing- en kilometervergoeding aan 60,00 EUR/uur en 0,55 EUR/km exclusief BTW. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
4.2. Onder de verplichting tot het verstrekken van de benodigde informatie, valt tevens de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever tot het aanvragen, verkrijgen en aanbrengen van de nodige vergunningen zoals kapvergunningen en algemene bouwvergunningen etc. In geval van het niet ter beschikking stellen van de nodige documentatie door de opdrachtgever, zal door Swinnen Wendy een bijkomende vergoeding worden aangerekend gelijk aan het door Swinnen Wendy gehanteerde uurloon in regie bepaalt op 80,00 EUR/uur exclusief BTW, meer de gebruikelijke verplaatsing- en kilometervergoeding zoals bepaalt onder 4.1.
4.3. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer binnen 10 kalenderdagen na ontvangst te waarschuwen indien hij in de adviezen of plannen een tekortkoming van de opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn. Bij gebreke van (tijdige) reactie, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn.
4.4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen/verkrijgen van de benodigde vergunningen ten behoeve van de uitvoering van door de opdrachtnemer verstrekte adviezen en ontwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5. Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten door de opdrachtgever uiterlijk bij het voorontwerp op schriftelijke wijze bekend worden gemaakt aan de opdrachtnemer. Als dit mondeling gebeurt, is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 
TERMIJNEN: De opgegeven termijnen voor de ontwerpstudie zijn steeds bij benadering. Bij overschrijding kunnen zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst, noch enige vorm van schadevergoeding of het weigeren tot betaling van de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen.
 
BETALINGEN: Leveringen en werken zijn contant betaalbaar. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de opdrachtnemer. Alle zegelrechten of taksen van welke aard dan ook, zijn ten laste van de opdrachtgever.  Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na vermelde factuurdatum behoudens schriftelijke afwijking, zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van  10 % per jaar, alsmede een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag en met een minimum van € 123,95 verschuldigd zijn. Dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Ingeval de opdrachtgever niet stipt betaalt op de voorziene vervaldag, zal het resterend saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Door de laattijdige betaling van een factuur worden de overige, nog niet vervallen facturen, eveneens opeisbaar. Bij gebreke aan betaling van de factuur kan de overeenkomst door de opdrachtnemer van rechtswege en op eenvoudige bij aangetekende brief te verzenden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op schadevergoeding.
In het geval de opdrachtnemer in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen na te komen, heeft de opdrachtgever recht op gelijkwaardige wettelijke intresten en schadebeding.
FINANCIERING: In geen geval kan de weigering van de aanvraag van een financiering een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de ondertekening als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien de opdrachtnemer uit bereidwilligheid getracht heeft de opdrachtgever te helpen een financiering te krijgen. Bij voorziene financiering is de opdrachtnemer niet gehouden tot afgifte van de plannen of goederen zolang de financiering niet is toegestaan en het bewijs hiervan aan de opdrachtnemer geleverd werd.
 
EIGENDOMSRECHT:
8.1. Eigendomsrecht: Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d. blijven het artistieke en intellectuele eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever mag de aan hem door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
8.2.Gebruik: De opdrachtnemer heeft de vrijheid de ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie/of publiciteit en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen de 15 kalenderdagen na datum van de ondertekening van de onderliggende overeenkomst schriftelijk verzet aantekent. Op geen enkele wijze echter mogen de ontwerpen van de opdrachtnemer door derden gebruikt worden als referentie, publiciteit en of publicatie, noch als leverancier, noch als uitvoerder, noch als aannemer of onderaannemer der uitvoeringswerken, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
PRIVACY EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:
9.1. Swinnen Wendy als opdrachtnemer en de klant als opdrachtgever erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) vanaf 25 mei 2018 en deze te zullen naleven.
9.2. Onder persoonsgegevens wordt onder meer verstaan naam, adres, identificatienummer, locatiegegevens of andere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
9.3. De door Swinnen Wendy verzamelde persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de diensten geleverd door Green Art, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. De klant is in dit opzicht de verwerkingsverantwoordelijke en is degene die het doel en de middelen voor de verwerking beheerst. Swinnen Wendt als verwerker erkent dat de persoonsgegevens enkel vertrouwelijk verwerkt zullen worden ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal geen persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat Swinnen Wendy hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.
9.4. Onder “aanwenden” of “verwerken” dient te worden verstaan elke vorm van bewerking, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
9.5. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant.
9.6. Wanneer Swinnen Weny beroep doet op derden in onderaanneming, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de aan Swinnen Wendt verstrekte persoonsgegevens, ziet Swinnen Wendy toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.
9.7. Swinnen Wendy verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
9.8. De klant heeft het recht op inzage en om kosteloze verbetering en/of weglating van de verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens instemming tot verwerking in te trekken.
9.9. De verantwoordelijke voor de verwering van uw persoonsgegevens bij Green Art is Mevr. Wendy Swinnen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (022/13.85.40 of www.privacycommission.be).
 
WERKEN TER PLAATSE EN LEVERING: Leveringen en plaatsingen van de opdrachtnemer van de goederen gebeuren volgens de onderrichtingen van de opdrachtgever, welke verantwoordelijk gesteld wordt voor zijn gegevens. De opdrachtgever zal de plaats aanduiden voor het leveren van de goederen en verplicht zich ertoe een gemakkelijke toegang te verlenen, dit alles op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 
AANSPRAKELIJKHEID:
10.2. Behoudens opzet is Swinnen Wendy niet gehouden tot enige vrijwaring voor lichte, occasionele fouten of zichtbare gebreken dewelke bij de oplevering gekend (dienden te) zijn door de opdrachtgever.
10.3. In afwijking van artikel 1641 B.W. en in overeenstemming met artikel 1643 B.W. is Swinnen Wendy niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken die niet gekend waren op het ogenblik van de oplevering en/of plaatsing.
10.4. Voor zover Swinnen Wendy bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder hulppersonen, technische raadgevers, leveranciers of onderaannemers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun fout.
10.5. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van Swinnen Wendy is de schadevergoeding beperkt tot de toepasselijke plafonds van de door Swinnen Wendy afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in geval van dekking door de verzekeraar (Protect NV, 1080 Brussel, Jetsesteenweg 221). Indien de tussenkomst van de verzekering voor de gebeurlijke schade wordt uitgesloten, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van 7.500,00 euro.
10.6. Iedere vordering van de opdrachtgever tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop de vordering wordt gebaseerd gekend waren door de opdrachtgever of redelijkerwijze gekend konden zijn.
 
OVERMACHT:
11.1.Ingeval van overmacht worden de verplichtingen onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van de overmacht.
11.2.Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de opdrachtnemer die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verbintenis door de opdrachtnemer, zoals, maar niet beperkt tot ziekte, vertraging in het bekomen van de nodige vergunningen, terrorisme, oorlog.
11.3.Indien door overmacht de overeenkomst gedurende meer dan drie maanden niet kan uitgevoerd worden, hebben zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever het recht om de overeenkomst per aangetekende brief te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.
 
BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST:
12.1. De opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de andere partij en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van volgende wanprestaties:
Ingeval de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden, dewelke integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens, het niet binnen de maand bespreken van het afgeleverde voorontwerp etc.
Het recht van de opdrachtnemer om de overeenkomst lastens de opdrachtgever te ontbinden, laat het recht van de opdrachtnemer onverlet om van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen.
12.2. De opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID: Afwijkend van art. 1641 B.W. en in overeenstemming met art. 1643 B.W. wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de opdrachtnemer noch de plaatser tot vrijwaring gehouden zijn voor verborgen gebreken die niet gekend waren op het ogenblik van de levering of plaatsing.
 
KLACHTEN: De door de opdrachtnemer opgestelde facturen dienen, in geval van klacht, binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst aangetekend geprotesteerd te worden.
 
ONGELDIGHEID: Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.
 
BEVOEGDHEID: Voor alle geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en die hieruit voortspruiten of enig verband houden met deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken binnen het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. Deze Overeenkomst en alle daaruit voortspruitende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.