Algemene voorwaarden

in relatie met de aannemer

TOEPASSING: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, opdrachten en overeenkomsten tussen Swinnen Wendy en de tuinaannemer met wie zij een overeenkomst tot samenwerking heeft aangegaan, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de medecontractant voor zover deze laatste in strijd met de eerste zijn.
 
BESTELLINGEN: Door de ondertekening van huidige overeenkomst verbindt de aannemer zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien de aannemer akkoord ging met de wijze van facturering.
 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN SWINNEN WENDY:
3.1. Swinnen Wendy zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en dit binnen een redelijke termijn. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverbintenis’.
3.2. Swinnen Wendy verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die hieruit voortvloeit.
 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER:
4.1. De aannemer dient diens offerte op te stellen overeenkomstig de door Swinnen Wendy verstrekte informatie binnen een termijn van 2 maanden. Laattijdigheid geeft Swinnen Wendy het recht op een schadevergoeding van 1.000,00 euro excl. btw.
De aannemer is verplicht Swinnen Wendy binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van diens plannen te waarschuwen indien hij hierin een tekortkoming of onhaalbaarheid opmerkt. Bij gebreke van (tijdige) reactie, wordt de aannemer geacht akkoord te zijn.
4.3. Wijzigingen aan de initiële offerte dienen onverwijld aan Swinnen Wendy ter kennis gebracht te worden.
4.4. De aannemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Indien de door de aannemer verstrekte offerte niet correspondeert met de omvang van de uit te voeren werken, is een bijkomende vergoeding verschuldigd van 15% op de meerwerken, behoudens afwijkende contractuele afspraken.
4.5. Iedere factuur die door de aannemer aan de door Swinnen Wendy aangebrachte klant wordt overgemaakt, dient tevens aan Swinnen Wendy te worden overgemaakt. Bij ontstentenis hiervan, is Swinnen Wendy gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 250,00 euro excl. btw bovenop de verschuldigde commissie.
4.6. De aannemer verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die hieruit voortvloeit.
 
BETALINGEN: Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van Swinnen Wendy. Alle facturen die uit de tussen partijen afgesloten overeenkomst voortspruiten, dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na vermelde factuurdatum, zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van  15 % per jaar, alsmede een schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag en met een minimum van € 123,95 verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en/of gerechtskosten. Ingeval de aannemer niet stipt betaalt op de voorziene vervaldag, zal het resterend saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Door de laattijdige betaling van een factuur worden de overige, nog niet vervallen factuur, eveneens opeisbaar. Bij gemis aan betaling van de factuur kan de overeenkomst van rechtswege en op eenvoudige bij aangetekende brief te verzenden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van een schadevergoeding.
 
EIGENDOMSRECHT:
6.1. Eigendomsrecht: Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d. blijven het artistieke en intellectuele eigendom van Swinnen Wendy. De aannemer mag de aan hem door de Swinnen Wendy verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor het opstellen van diens offerte. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de Swinnen Wendy.
6.2. Gebruiksrechten: Op geen enkele wijze mogen de ontwerpen van Swinnen Wendy door de aannemer of derden gebruikt worden als referentie, publiciteit of ten commerciële exploitatie, en dit noch als leverancier, noch als uitvoerder, noch als aannemer of onderaannemer der uitvoeringswerken, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Swinnen Wendy.
 
OVERMACHT:
7.1. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van de overmacht.
7.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van aannemer of Swinnen Wendy die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verbintenis door een der partijen, zoals, maar niet beperkt tot ziekte, vertraging in het bekomen van de nodige vergunningen, overlijden, stopzetting van handelsactiviteiten, terrorisme, oorlog.
7.3. In geval van een aanhoudende overmacht situatie van meer dan 6 maanden zijn beide partijen gerechtigd tot het op onmiddellijke wijze beëindigen van de overeenkomst, zonder vereiste tot het respecteren van een opzegtermijn, dan wel het betalen van enige opzegvergoeding. Het beëindigen van de overeenkomst in een situatie van aanhoudende overmacht dient op schriftelijke wijze plaats te vinden.
 
AANSPRAKELIJKHEID:
8.1. Swinnen Wendy draagt geen verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit uitvoeringswerken, noch voor uitvoeringsplannen die niet door Swinnen Wendy werden geredigeerd.
8.2. De aannemer vrijwaart Swinnen Wendy in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben.
8.3. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van Swinnen Wendy is de schadevergoeding beperkt tot de toepasselijke plafonds van de door Swinnen Wendy afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in geval van dekking door de verzekeraar (Protect NV, 1080 Brussel, Jetsesteenweg 221). Indien de tussenkomst van de verzekering voor de gebeurlijke schade wordt uitgesloten, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van 7.500,00 euro.
8.4. Iedere vordering van de opdrachtgever tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop de vordering wordt gebaseerd gekend waren door de opdrachtgever of redelijkerwijze gekend konden zijn.
 
BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST:
9.1. Elke partij heeft het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering op te zeggen, mits het respecteren van een opzegtermijn van respectievelijk 3 maanden indien de opzeg plaatsvindt door Swinnen Wendy en 6 maanden wanneer de opzeg gebeurd door de aannemer. Deze opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de opzeg werd gegeven. De opzegging gebeurd schriftelijk middels aangetekend schrijven.
9.3. Swinnen Wendy kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de aannemer en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden indien de aannemer zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de afgesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden, dewelke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Het recht van Swinnen Wendy tot het vorderen van schadevergoeding blijft onverlet.
9.4. Swinnen Wendy behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de aannemer.
 
KLACHTEN: Klachten met betrekking tot de facturen vanwege Swinnen Wendy dienen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst aangetekend kenbaar gemaakt te worden.
 
ONGELDIGHEID: Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid het overige zoals bepaalt in de algemene voorwaarden.
 
BEVOEGDHEID: Ingeval van betwistingen tussen Swinnen Wendy en de aannemer omtrent de afgesloten overeenkomst of de werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn uitsluitend de Rechtbanken van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. Deze overeenkomst en alle daaruit voortspruitende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische recht en dienen overeenkomstig dit recht te worden geïnterpreteerd.